Międzyzdroje

15-18

września

2024

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

KARTA ZGŁOSZENIA XXVIII FCP
ZAŁĄCZNIK DO KARTY ZGŁOSZENIA

Przygotowana Karta Zgłoszenia XXVIII FCP daje możliwość wypełnienia w programie Adobe Acrobat oraz zapisanie wypełnionego pliku jako pdf [bez potrzeby skanowania] i przesłanie na adres e-mail do Biura Obsługi XXVIII FCP.


Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia uczestnictwa w XXVIII FCP przyjmowane będą maksymalnie do 6 września 2024 lub do wyczerpania limitu liczby miejsc, w zależności co nastąpi szybciej.


Przesłanie e-mailem Karty Zgłoszenia w wersji elektronicznej – z prawidłowo wypełnionymi na komputerze wszystkimi potrzebnymi polami oraz danymi firmy – równoznaczne jest ze zgłoszeniem uczestnictwa.

[W przypadku takiej wersji pieczątka nie jest wymagana]


Kartę Zgłoszenia można przygotować na jeden ze sposobów:

1. Wypełnić na komputerze i zapisać plik pdf.

2. Wypełnić na komputerze, wydrukować, podpisać i zeskanować do pliku.

3. Wydrukować, wypełnić ręcznie, podpisać i zeskanować do pliku.

4. Otrzymaną fizycznie, wypełnić ręcznie, podpisać i zeskanować do pliku.


Bez względu na wybraną formę, zgłoszenie należy przesłać tylko w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@fcp.org.pl


W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi XXVIII FCP:

e-mail: biuro@fcp.org.pl

tel.: +48 500 533 918


Warunkiem udziału w XXVIII FCP jest terminowe wniesienie opłaty za udział na konto Organizatora.

Brak terminowej wpłaty może skutkować skreśleniem z listy uczestników.

O skreśleniu z listy uczestników Forum Organizator poinformuje zgłaszającego pocztą elektroniczną.


W przypadku rezygnacji z udziału w XXVIII FCP w terminie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem Zgłaszający pokrywa 100% kosztów według karty zgłoszenia.


Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn.

O odmowie przyjęcia zgłoszenia Organizator powiadomi Zgłaszającego.

Jeżeli Organizator odmówił przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa, a Zgłaszający dokonał już płatności Organizator zwraca 100% uregulowanej należności.


Zgłaszający wypełniając i wysyłając Kartę Zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją Forum.


Organizator zastrzega możliwość ograniczenia liczby uczestników.

W przypadku potrzeby ograniczenia liczby uczestników, o uczestnictwie w XXVIII FCP zadecyduje kolejność zgłoszeń.