13-16 września 2020

Międzyzdroje

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Zapraszamy do udziału w XXIV Forum Ciepłowników Polskich.

XXIV FCP odbędzie się w terminie 13-16 września 2020 roku

w Hotelu Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach.

Przesłanie e-mailem formularza w wersji elektronicznej, z wypełnionymi polami oraz danymi firmy równoznaczne jest ze zgłoszeniem uczestnictwa.

[Pieczątka nie jest wymagana]


Wypełnioną eKartę Zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@fcp.org.pl

lub

przesłać pocztą, faksem [wydrukowaną, wypełnioną oraz podpisaną] na adres:

Biuro Obsługi XXIV FCP

ul. Witkiewicza 24

71-177 Szczecin

tel./fax: (91) 91 485 86 42


Warunkiem udziału w XXIV FCP jest terminowe wniesienie opłaty za udział na konto Organizatora.

Brak terminowej wpłaty może skutkować skreśleniem z listy uczestników.

O skreśleniu z listy uczestników Forum Organizator poinformuje zgłaszającego pocztą elektroniczną.


W przypadku rezygnacji z udziału w XXIV FCP w terminie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem Zgłaszający pokrywa 100% kosztów według karty zgłoszenia.


Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn.

O odmowie przyjęcia zgłoszenia Organizator powiadomi Zgłaszającego.

Jeżeli Organizator odmówił przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa, a Zgłaszający dokonał już płatności Organizator zwraca 100% uregulowanej należności.


Zgłaszający wypełniając i wysyłając KARTĘ ZGŁOSZENIA wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją Forum.

ORGANIZATOR

Test pisania.