ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Zapraszamy do udziału w XXV Forum Ciepłowników Polskich.

XXV FCP odbędzie się w terminie 12-15 września 2021 roku

w Hotelu Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach.

eKarta Zgłoszenia
Załącznik do Karty Zgłoszenia

Przesłanie e-mailem formularza w wersji elektronicznej, z wypełnionymi polami oraz danymi firmy równoznaczne jest ze zgłoszeniem uczestnictwa.

[Pieczątka nie jest wymagana]


Wypełnioną eKartę Zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@fcp.org.pl

lub

przesłać pocztą, faksem [wydrukowaną, wypełnioną oraz podpisaną] na adres:

Biuro Obsługi XXV FCP

ul. Witkiewicza 24

71-177 Szczecin

tel./fax: (91) 91 485 86 42


Warunkiem udziału w XXV FCP jest terminowe wniesienie opłaty za udział na konto Organizatora.

Brak terminowej wpłaty może skutkować skreśleniem z listy uczestników.

O skreśleniu z listy uczestników Forum Organizator poinformuje zgłaszającego pocztą elektroniczną.


W przypadku rezygnacji z udziału w XXV FCP w terminie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem Zgłaszający pokrywa 100% kosztów według karty zgłoszenia.


Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn.

O odmowie przyjęcia zgłoszenia Organizator powiadomi Zgłaszającego.

Jeżeli Organizator odmówił przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa, a Zgłaszający dokonał już płatności Organizator zwraca 100% uregulowanej należności.


Zgłaszający wypełniając i wysyłając KARTĘ ZGŁOSZENIA wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją Forum.

Organizator zastrzega możliwość ograniczenia liczby uczestników.

Liczba uczestników będzie dostosowana do spełnienia aktualnie panujących wymogów sanitarnych. W przypadku potrzeby ograniczenia liczby uczestników,
o uczestnictwie w XXV FCP zadecyduje kolejność zgłoszeń.