Międzyzdroje

10-13 września 2017

  1. PunktorZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

eKarta_zgloszenia_XXI_FCP.pdf


Przesłanie e-mailem formularza w wersji elektronicznej, z wypełnionymi polami oraz danymi firmy równoznaczne jest ze zgłoszeniem uczestnictwa.

[Pieczątka nie jest wymagana]


Wypełnioną eKartę Zgłoszenia należy

przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@fcp.org.pl

lub

przesłać pocztą, faksem [wydrukowaną, wypełnioną oraz podpisaną] na adres:

Biuro Obsługi XXI FCP

ul. Witkiewicza 24

71-177 Szczecin

tel./fax: (91) 91 485 86 42


Warunkiem udziału w XXI FCP jest terminowe wniesienie opłaty za udział na konto Organizatora.


Brak terminowej wpłaty skutkuje skreśleniem z listy uczestników.


W przypadku rezygnacji z udziału w XXI FCP w terminie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem Zgłaszający pokrywa 100% kosztów według karty zgłoszenia.


Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn.

O odmowie przyjęcia zgłoszenia Organizator powiadomi Zgłaszającego.

Jeżeli Organizator odmówił przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa, a Zgłaszający dokonał już płatności Organizator zwraca 100% uregulowanej należności.